نشست نقد کتاب لنگرگاهی در شن روان در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر با حضور مترجم کتاب خانم الهام شوشتری زاده و آقای رضا محمدی چابکی منتقد در عصر روز 29 مرداد ماه برگزار خواهد شد