آیین رونمایی کتاب گاوهای هگل یا پلنگ پوتیفار(گزارش تصویری)